המומלצים של אורית: תקנון – תנאי שימוש באתר

תאריך עדכון אחרון: 8/10/15

גולשים יקרים, אני מודה לכם על שבחרתם לבקר באתר "המומלצים של אורית" לרבות כל השירותים מוצעים בו (להלן –האתר).

 • 1.כללי

כל הסעיפים בתקנון זה משלימים זה את זה, ואין לראות הוראה מהוראות התקנון כגורעת הוראה אחרת, אלא אם צוין כך באופן מפורש בתקנון זה.

התקנון מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות אך יש לפרשו כאילו נוסח בלשון נקבה ו/או רבים.

לצורך התקנון דנן, המינוח "גולש" מתייחס ל כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר אחר, לרבות מכשיר סלולארי.

הבעלים של האתר הינה הגב' אורית לב (להלן –הבעלים של האתר).

 • 2.יצירת קשר עם אתר "המומלצים של אורית"

2.1. בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר, ניתן לפנות לאתר "המומלצים של אורית" באמצעות דוא"ל בכתובת: [email protected]

2.2. האתר מקיים מנגנון הודעה והסרה – לפיכך, באם נפגעת מתוכן כלשהו שפורסם באתר, הנך מוזמן לפנות לאתר באמצעות הדוא"ל המצויין בסעיף 2.1 לעיל ולדווח על התוכן שלטענתך פגע בזכויותיך. לצורך כך, עליך לצרף לפנייתך –

 • א.קישור (LINK) למקום המדויק שבו מופיע התוכן אשר בנוגע אליו תרצה לדווח;
 • ב.את העילה המשפטית שבגינה אתה פונה לאתר בדיווח (למשל: לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכד');
 • ג.שם מלא ופרטי התקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שיידרשו;
 • ד.לציין במפורשת כי אתה מאשר לאתר להעביר את הדיווח לגורמים הרלוונטיים לצורך טיפול.

2.3. אי מילוי הפרטים הנדרשים לעיל וכן אי מסירת פרטים נוספים שתתבקש למסור לאתר לצורך טיפול בדיווח, ככל שתתבקש, לרבות אי מענה מצדך לדרישת האתר, פוטר את האתר מהחובה לטפל בדיווח.

2.4. האתר יעשה כל מאמץ לטפל בתלונתך בתוך 21 ימי עסקים, אולם לעיתים זמן הטיפול עשוי להמשך פרק זמן ארוך יותר. ויודגש, הגם שכל פניה תיבדק באופן יסודי על-ידי האתר, לא כל פניה תתקבל בהכרח בחיוב.

 • 3.משמעות תקנון האתר

3.1. תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין האתר לבין הגולש.

3.2. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצד הגולש לתנאי תקנון זה , והם יחולו על כל פעולה שבוצעה על-ידי הגולש באתר. לפיכך, אם אינך מסכימה לתנאי השימוש המפורטים להלן, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

3.3. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק את ההוראות בתקנון זה לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים החדשים יחייבו את הגולש מרגע פרסומם בתקנון האתר.

3.4. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין פרסום אחר מכל סוג – יגברו הוראות תקנון זה, אלא אם צויין במפורש אחרת.

 • 4.שימוש באתר

4.1. כל גולש מוזמן לעשות שימוש באתר כל עוד הוא מקבל על עצמו את הוראות התקנון דנן וכל עוד מדובר בשימוש אישי ופרטי. האתר לא נועד לשימושו המסחרי של הגולש. גולש המעוניין לעשות שימוש אחר באתר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות באתר, רשאי לפנות לאתר באמצעות הדוא"ל שבסעיף 2.1 לעיל, ובקשתו תיבדק על-ידי מערכת האתר. כל עוד לא התקשר היתר מפורש מהאתר – הגולש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, כאמור.

4.2. הבעלים של האתר רשאיתלעשות כל שימוש הנראה לה לנכון באתר, לרבות שימוש מסחרי ואף בדרך של הנחת פרסומות בעמודים קופצים (למשל: פופ-אנדר).

4.3. הגלישה באתר על-ידי גולש שגילו מתחת לגיל 18 (להלן – קטין) מותרת אך מותנית בכך שאחד מהאפוטרופסים החוקיים של הקטין בדק את תקנון האתר והקריאו לפני הקטין והסביר לו את משמעותו טרם השימוש באתר. מכל מקום, האחריות לשימוש וגלישה באתר חלה על הגולש – הוריו ו/או האופטרופוס החוקי שלו בלבד – והגולש פוטר בזאת את הבעלים של האתר מאחריות בקשר לכך.

4.4. הגולש באתר מתחייב כדלקמן (רשימה בלתי סגורה) –

 • א.לא להעלות תוכן שפרסומו מהווה הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • ב.לא להעלות תוכן או פרסום שיש בהם משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי;
 • ג.לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס, מאיים או בלתי הולם;
 • ד.לא להעלות תכנים שיש בהם פגיעה ברגשות הציבור ו/או לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה ו/או כל חומר פוגע בצנעת הפרט;
 • ה.לא להעלות תוכן שעלול להטעות את ציבור הצרכנים;
 • ו.לא להעלות תוכן פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה;
 • ז.לא לפרסם פרטים אישיים אודות גולשים אחרים, לרבות זהותם ופרטי ההתקשרות עמם;
 • ח.לא להציף את האתר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
 • ט.לא להעלות תוכנת מחשב עוינת ו/או קוד מחשב ו/או יישום שעשוי לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או של גולשי האתר ו/או של משתמשי האינטרנט בכלל [כגון: וירוס; סוס-טרויאני; תולעת, וכד'].

4.5. הבעלים של האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם תוכן כלשהו שמסר גולש באתר מכל סיבה שהיא, אף בלא צורך במתן הסבר.

 • 5.זכויות יוצרים

5.1. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני והשירותים המוצגים בו, שייכים באופן בלעדי לבעלים של האתר, לרבות: מאגרי הנתונים של האתר, השמות וסימני המסחר של האתר, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, עיצוב האתר, המידע המופיע בו לרבות הטקסים וכל חומר אחר הכלול בו, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, איורים, תמונות, טקסט, קטעי צליל ווידאו ועוד . לפיכך, אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או ליצור יצירות נגזרת ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המופיע באתר או בחלק ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, אלא בהיתר מראש ובכתב מהבעלים של האתר, בכפוף לאותה הסכמה (אם תינתן).

5.2. זכויות היוצרים בתכני צד ג' המופיעים באתר שייכים לצדדים שלישיים, והבעלים של האתר אינה אחראית לתוכן זה – לרבות נכונותם ו/או שלמותם ו/או תאימותם ו/או עדכנותם, ולא תהיה צד לדרישה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה בזכויות יוצרים אלה.

5.3. הבעלים של האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן ו/או פרסום ו/או חומר שיווקי המופיעים באתרים חיצוניים שקישור אליהם מופיע באתר, והגולש פוטר אותה בזאת מלבדוק ו/או לוודא ו/או לבקר באתרים אלו כדי לבדוק את אמינותם ו/או איכותם. הגולש פוטר בזאת את הבעלים של האתר מאחריות לכל נזק – ישיר ו/או עקיף –שנגרם לו ו/או שעשוי להיגרם לו כתוצאה משימוש בקישורים אלה ו/או בגלישה באתרים חיצוניים אלה.

5.4. הבעלים של התר ראשית לשנות מעת לעת את מבנה האתר או מראהו, את היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא צורך להודיע על כך מראש. במקרה זה, אין הבעלים של האתר אחראית לגבי נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לגולש כתוצאה משינוי זה – לרבות כתוצאה מתקלות ו/או אי נוחות בעקבות השינוי האמור ו/או בעת ביצוע השינוי.

 • 6.השירותים הניתנים באתר ותנאי השימוש בהם

6.1. האתר מספק את השירותים המפורטים להלן: פרסום המלצות בין אם בתשלום ובין אם שאינן בתשלום על פי חוויה אישית והתנסות סובייקטיבית של בעלת האתר

6.2. שימוש הגולש בשירותים המומלצים באתר והמסופקים על-ידי צד שלישי הינו באחריותו הבלעדית של הגולש. בכך מוותר הגולש על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו.

6.3. הגולש פוטר בזה את האתר ו/או את בעליו ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף) הפסד, אובדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו ו/או שייגרמו לו או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, מהשימוש בשירותים המומלצים באתר. כמו כן, הגולש פוטר בזה את האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב באספקת שירותים שניתנו על-ידי צד שלישי ו/או מי מטעמו שהומלץ על-ידי האתר – כל זאת, גם אם אפילו נודע לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בהמלצה שניתנה באתר.

6.4. היעדר האחריות של האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמה חלה גם על נזק שעלול להיגרם לגולש ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה מאי יכולת לעשות שימוש באתר, לרבות קבלת השירותים המוצעים בו או לאחר שהאתר ו/או בעליו החליטו על הגבלתם ו/או הפסקתם.

6.5. ההמלצות המתפרסמות באתר אינן מחליפות את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש בטרם פונה הגולש לצד שלישי שההמלצה עליו פורסמה באתר. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמה אינם אחראים לשום נזק שעלול להיגרם – עקיף או ישיר – בעקבות החלטת הגולש להסתמך על המידע והתוכן המופיע באתר. השימוש באתר הינו באחריות הגולש בלבד. הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שההמלצות המתפרסמות באתר הינן לפי שיקול דעתה של הבעלים של האתר ולפי שיקול דעתה וטעמה הבלעדי, וחלקן אף פורסמו תמורת תשלום לבעלים של האתר.

6.6. האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנכונות המידע המתפרסם באתר, לרבות ההמלצות המסתמכות על צדדים שלישיים שמסרו את המידע לפרסום. המידע הפרסומי וחומר הפרסומי שהועלה לאתר הינם באחריות הצד השלישי שמסר את המידע לאתר ו/או לבעלים של האתר ו/או למי מטעמו, לרבות פרסומים בדבר מתנות והגרלות לגולשי האתר, והם אחראים באופן בלעדי לכל נזק – ישיר או עקיף – אשר עלול להיגרם לגולש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפרסומם.

6.7. בכל מקרה, האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי להתקשרות שתיעשה בין הגולש עם צדדים שלישיים שהומלץ עליהם באתר, וככל שהגולש תתקשר עם צדדים שלישיים כאלה, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, והאתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו צד להתקשרות זו, אף אם היא נוצרה באמצעות האתר ו/או באמצעות קישור ו/או פרסומת שהוצבו באתר.

6.8. האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום דרך לנזקים או טענות אחרות שיהיו לגולש כתוצאה מהתקשרותו עם צדדים שלישיים כאמור בסעיף 6.7 לעיל.

6.9. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית על-ידי צד שלישי כזה או אחר, האתר לא יהיה אחראי לפעילות זו ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו.

6.10. האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמה רשאים להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או הזכויות ו/או החובות הכתובות בו, כולן או חלקן, לצדדים שלישיים.

7. הגנת הפרטיות

7.1. האתר רשאי להשתמש בכל מידע שמסר לו הגולש, לרבות מידע אישי, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

7.2. הגולש מסכים בזאת כי האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמה יעשו שימוש במידע שסופק על-ידי הגולש, לרבות במידע האישי, על מנת להפנות אליו שירותים ו/או הצעות פרסומיות ושיווקיות ו/או כל מידע אחר שלדעת האתר ו/או הבעלים של האתר ו/או מי מטעמה יחשבו כי הגולש ימצא בהם עניין. כמו כן, הגולש נותן בזאת את הסכמתו המפורשת להעברת פרטיו לצדדים שלישיים לצורך קבלת פניות ו/או פרסומות מהם וכן לקבלת פניות ו/או פרסומות מהאתר ו/או מהבעלים של האתר ו/או מי מטעמה.

8. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, ותקנון זה יפורש על פיהם וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית שתובא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז נצרת בלבד.

צוות האתר מאחל לכם גלישה נעימה